Regulamin Sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (dalej „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Annę Kałużniak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ceramikana Anna Kałużniak z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 84-230 Rumia, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 732-201-92-62, Regon 367353820, zwanej w niniejszym regulaminie Sprzedawcą (dalej „Sprzedawca”).
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (ale nie zawierają podatku VAT na podstawie art.113 ust. 1 ustawy o VAT) i nie zawierają kosztów dostawy, które podane są odrębnie w cenniku dostawy i które będą doliczane do ceny kupowanych Produktów oraz każdorazowo uwidocznione w Koszyku.
 5. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 pod numerem telefonu +48 605 342 010, pod adresem email kontakt@ceramikana.pl.
 6. Niniejszy regulamin jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów, lub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.
 8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu banka-przepiorka.pl oraz sporządzić jego wydruk.
 10. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 11. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i podlegają ochronie praw autorskich. Z uwagi na specyfikę rzemiosła i ręczny sposób wykonania Produktów istnieje, wyłącznie z uwagi na ich wyżej wymienione cechy, możliwość nieznacznych różnic w Produktach, przy czym ewentualna różnica w detalu Produktów tej samej serii wynikać będzie wyłącznie ze specyfiki wykonywania tych Produktów.
 12. Sprzedawca informuje, że Produkty z uwagi na ich rękodzielniczy charakter powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane i konserwowane w sposób odpowiadający ich właściwościom.

§ 2 Definicje

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

 1. Sprzedawca – Anna Kałużniak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ceramikana Anna Kałużniak z siedzibą przy ul. Tkackiej 17, 84-230 Rumia, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 732-201-92-62, Regon 367353820
 2. Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.
 4. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.ceramikana.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient wskazuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do rachunku, oraz ewentualnie inne informacje, o ile ich podanie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego.
 9. Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), koniecznego do uzyskania dostępu do Konta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 10. Użytkownik – Klient, który założył Konto z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 3 Obowiązki Klienta, oświadczenia Sprzedawcy

Klient jest zobowiązany w szczególności do:

 1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 5. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies
  • Google Chrome 43 z obsługą JavaScript i Cookies
  • Miscrosoft Egde 12 lub nowsza z obsługą JavaScript i Cookies
  • Minimalna szerokość ekranu 320 pikseli.
 8. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju niebezpieczne oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, podłączony do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i Klienta. Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich dostępnych środków nie istnieje zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed opisanymi wyżej zagrożeniami.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub podczas procesu składania zamówienia dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Sprzedawca zastrzega, że mimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Sklepu, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji bądź prac serwisowych lub konserwacyjnych, o czym Sprzedawca informuje zamieszczając ogłoszenie na stronie www Sklepu Internetowego.

§ 4 Cookies

Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

 1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
 2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
 3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako „puste gify”). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

§ 5 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” na stronie internetowej odnoszącej się do zamawianego Produktu i dodanie w ten sposób Produktu do Koszyka,
  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numer podany na stronie internetowej Sklepu
 2. W Koszyku Klient podaje następujące dane:
  • zamawiane Produkty (wskazując ich ilość oraz rodzaj);
  • adres dostawy;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności;
  • rodzaju dokumentu rozliczeniowego oczekiwanego przez Klienta Paragon lub faktura);
  • w przypadku gdy Klient wybrał fakturę, dane konieczne do wystawienia faktury.
 3. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Produkty.
 4. Status Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności: dokonaniu Rejestracji w Sklepie Internetowym; zalogowanie w Sklepie Internetowym przy użyciu Login i Hasła. Szczegółowa procedura Rejestracji zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 16.00, oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy (niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym Dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na wykonanie umowy, tj. adresu e-mail, imienia, nazwiska lub nazwy, adresu dostawy.
 7. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 8. Sklep Internetowy rozpoczyna realizację zamówienia w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub w drodze płatności on-line, niezwłocznie po zaksięgowaniu środków przelanych przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny i brak jest możliwości realizacji zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep Internetowy najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta kwotę.
 10. W przypadku urlopu lub innych zdarzeń losowych Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kupującego o najbliższym możliwym terminie wysyłki. Jeśli Kupujący zdecyduje jednak o odstąpieniu od umowy, Sprzedająca ma obowiązek zwrócić poniesione koszty.
 11. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu Internetowego o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub odstąpienie od całości umowy).

§ 6 Płatności

 1. Płatności są obsługiwane przez „Paynow” mBank S.A.
  Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524, Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS0000025237, który świadczy usługę „Paynow”  w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 1. Dostępne metody płatności mogą zmieniać się w czasie w zależności od ich dostępności w mBank.
 • 7
  Wysyłka Produktów
 1. Kupione Produkty Sklep wysyła za pośrednictwem firmy InPost lub udostępnia do odbioru przez Klienta w miejscu prowadzenia działalności – ul. Tkacka 17, 84-230 Rumia
 2. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z deklarowanymi przez przewoźników terminami dostawy. Dostawa zamówionych Produktów zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 10 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem InPost lub inną firmę zgodnie z ich regulaminami na adres wskazany przez Klienta.
 4. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Zamówienia, w których miejscem odbioru Produktów miałoby być miejsce znajdujące się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, wykonywane będą tylko i wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się przez Klienta ze Sprzedawcą oraz uzgodnieniu warunków realizacji takiego indywidualnego zamówienia, w tym w szczególności ceny i kosztów wysyłki oraz sposobu realizacji obowiązków związanych z uregulowaniem opłat celnych i podatków.
 5. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej:
  • Przesyłka InPost, przewidywany czas dostawy – według wewnętrznych regulaminów firmy kurierskiej. Usługa wykonywana jest przez firmę kurierską na podstawie wewnętrznego regulaminu oraz ustawy – Prawo pocztowe, ustawy – Prawo przewozowe i odpowiednich aktów wykonawczych.

§ 8 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktów z umową Klient będący Konsumentem powinien zawiadomić Sprzedawcę o tej niezgodności w terminie 2 miesięcy od dnia jej wykrycia, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktów, wskazując opis tej niezgodności oraz preferowany sposób jej usunięcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zalecamy zgłoszenie usterki poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.ceramikana.pl. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanych Produktów w Sklepie Internetowym lub jego kopii.
 2. Reklamacje można zgłaszać wyłącznie pisemnie:
  • na adres sklepu wypełniając zgłoszenie reklamacyjne, na przykład wykorzystując formularz reklamacji
  • mailowo na adres kontakt@ceramikana.pl
 3. Wadliwe Produkty wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym należy wysłać na adres ul. Tkacka 17, 84-230 Rumia lub osobiście dostarczyć do siedziby Sprzedawcy i tam złożyć reklamację.
 4. Skorzystanie ze wskazanych wyżej formularzy oraz zaleceń ma na celu wyłącznie ułatwienie Klientom realizacji roszczeń i nie warunkuje skutecznego złożenia reklamacji.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej złożenia, a gdy dla oceny niezgodności towaru z umową konieczne było dostarczenie reklamowanego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania go przez Sklep.
 6. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania odpowiednio – reklamacji lub reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep Internetowy za uzasadnioną.
 7. Poniesione, udokumentowane koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu przez Klienta, Sklep Internetowy zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady Produktów jest wyłączona.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, może bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania kupionych Produktów odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy świadczeń określonych w art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827), w szczególności w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu w takim wypadku pokrywa Klient.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.,
 4. Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę uiszczoną przez niego tytułem realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: pouczenie o prawie odstąpienia oraz formularz odstąpienia.

§ 10 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie lub dokonując Rejestracji Klient/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług przez Sklep.
 2. Dane osobowe Klienta/Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe podane przez Klienta/Użytkownika będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Dane osobowe Klienta/Użytkownika są przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne w celu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Sprzedawca oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, którym administrator przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Produktów.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Sprzedawcę lub podmiot, któremu Sprzedawca powierzył przetwarzanie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu może zgłosić się do Administratora pisząc na adres kontakt@ceramikana.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 605 342 010. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania usunięcia danych Klienta/Użytkownika z bazy danych Klientów/Użytkowników Sklepu Internetowego, dane zostaną usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż do momentu doręczenia Klientowi kupionych Produktów i zrealizowania procesu płatności.
 6. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta/Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 7. Sprzedawca może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, pseudonim Klienta/Użytkownika, adres poczty elektronicznej Klienta/Użytkownika, nr telefonu Klienta/Użytkownika.
 8. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta/Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Klienta/Użytkownika nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient/Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Klienta/Użytkownika z Usług.
 9. Dane Klientów/Użytkowników lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Sprzedawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów/Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 10. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z klientem za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

§ 11 Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Klient/Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach, w tym poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu Internetowego wraz ze wskazaniem dokonanych zmian.
 3. Aktualny Regulamin jest umieszczany na stronie internetowej Sklepu oraz udostępniany nieodpłatnie Klientowi/Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 4. Zmiana staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Sprzedawcę, który to dzień nie może być wyznaczony wcześniej niż z upływem 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 5. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika.
 6. Przesłanie do Sprzedawcy odmowy akceptacji zmian w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
 8. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze świadczeniami wynikającymi z umów zawartych w ramach Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne. W sporach z przedsiębiorcami właściwym będzie sąd dla siedziby Sprzedawcy.